Mastermind Alliance

Ubuntu : We are because  we assist you to be 

Oor Ons

In die gees van “Ubuntu” - “Ons is omdat ons jou bystaan om te wees”, help ons lede van Mastermind Alliansie om:

· Aanslae op hulle voortbestaan en winsgewendheid te beveg

·  Fokus op die kernbedrywighede van hulle besighede te verskerp, daardie “rede vir hulle bestaan”, te definieer en werksaamhede daarop toe te spits.

·  Eienaars, bestuur en personeel op te lei in daardie wetsaspekte van die Nasionale Kredietwet wat belangrik is om aan te voldoen.

· Eienaars en bestuur toe te rus met die leierskap kwaliteite en bestuursvaardighede om hulle besighede suksesvol te bedryf.


 

WILLIE OOSTHUIZEN

Willie Oosthuizen Het ’n Honneursgraad in Politieke wetenskap aan die Vrystaat Universiteit en ’n Meestersgraad in Politieke wetenskap aan die  Universiteit van Pretoria verwerf.

Geborg deur sy werkgewer het hy die Gevorderde Bestuursprogram aan die Skool vir Bedryfsleiding van die Universiteit van Suid-Afrika voltooi met ’n onderskeiding in sy verhandeling, “Organisasie-klimaat ontleding in die Menslikehulpbron Departemente” van ’n groot mynhuis.     

As ’n geregistreerde Menslike Hulpbron Spesialis met die Suid-Afrikaanse Raad vir Personeel praktyk het hy uitgebreide praktiese ervaring in alle fasette van menslikehulpbron bestuur met spesiale klem op die volgende: 

OPLEIDING EN ONTWIKKELING: Werkplek opleiding, insluitende een van die eerste doelwit gerigte, leerling tempo-bepaalde opleiding van vakleerlinge en tegnici in ’n groot swaarnywerheid toegepas, in-die-werk-plek opleiding en ontwikkeling, bestuursontwikkeling van eerste-vlak toesighouers to senior-bestuur op raad vlak. In die laaste hoedanigheid het hy as interne konsultant opgetree om ’n bestuursontwikkeling-program vir middelvlakbestuur en senior-bestuur by alle myne van a bekende myngroep te ontwikkel en aan te bied.    

ARBEIDSBETREKKINGE: Lid van onderhandeling-spanne om arbeidsonrus en stakings te besleg; samewerking vakbondverteenwoordigers en konsulterende werknemer komitees; voorsitter van dissiplinêre ondersoeke van eerste-vlak toesighouers to senior bestuur; ontwerp en implementeer van dissiplinêre kodes, dissiplinêre prosedures, dissiplinêre riglyne en grieweprosedures in ondernemings.

WERWING EN KEURING: Lid van maatskappy-spanne wat verskeie kategorieë professionele persone plaaslik en oorsee gewerf en gekeur het deur gestruktureerde tegnieke te gebruik.

PRESTASIEBESTUUR: Ontwerp, implementeer en bestuur verskeie instrumente om prestasiebestuur en prestasiebeoordeling vir ontwikkeling en vergoeding doeleindes te doen.

VERGOEDING: Stel riglyne en pas prestasie gerigte vergoeding toe vir ’n bekende myngroep. Lid van multi-dissiplinêre komitees om pos-graderings vir nuwe en bestaande poste vanaf junior bedryf, tegniese en administratiewe poste tot senior-bestuur.     

BESTUURSERVARING: As ’n bestuurder vanaf eerste-vlak toesighouer, middelvlakbestuur en senior-bestuur wat aan die raad van direkteure rapporteer, is wye ervaring opgedoen in leierskap en toepassing van die bestuursfunksies van beplan, organiseer, lei en beheer ten opsigte van menslike hulpbronne, finansies, voorraad, bemarking en eksterne verhoudinge met plaaslike en oorsese maatskappye en regeringsdepartemente, diensverskaffers, plaaslike en oorsese konsultante.

Toe die geleentheid hom voordoen het Willie vroeë aftrede uit die korporatiewe-wêreld geneem om nuwe uitdagings te soek. As entrepreneur het hy in die mikro-finansiering bedryf, bestuur− en sake-konsultasie vir mikro-finansiers in alle dele van Suid-Afrika en Klein, Mikro en Medium ondernemings in die algemeen belê.  

KONSULTASIE ERVARING Konsultasie strek vanaf oplos van arbeidsbetrekkinge probleme, verbetering van produktiwiteit deur opleiding en werknemer beoordeling to strukturering van nuwe besighede en herstrukturering van bestaande besighede deur die self-ontwikkelde prakties kern-strategie werkwinkel.   

 Willie was deur BANKSETA gekontrakteer om saam met ’n bekende internasionale konsultasie organisasie die opleidingsbehoeftes van die mikro-finansiering bedryf te ondersoek. Willie se uitgebreide betrokkenheid by die mikro-finansiering bedryf het hom in staat gestel om ’n handboek in CD formaat, Mikro-finansiering Bestuur en Bedryf Bedryfshandleiding - Gids vir volgehoue groei en oorlewing” te publiseer.

Willie word as ’n spesialis ten opsigte van die Nasionale Kredietwet van Suid-Afrika beskou en tree op as konsultant aan kredietverskaffers en regspraktisyns op in hierdie verband.

Willie het die Nasionale Kredietwet met Regulasies na Afrikaans vertaal vir die voordeel van sy vele Afrikaanssprekende kliënte. Hierdie projek het die voordeel ingehou dat hy elke artikel, regulasie, paragraaf en sin van die Wet en Regulasies moes bestudeer en ontleed.

Die Regsfakulteit van ’n bekende universiteit het vergunning gevra om hierdie dokumente te gebruik.

Willie het ’n reeks opleidingsprogramme vir eienaars, bestuur en krediet-personeel (konsultante) wat krediet toestaan ontwikkel. Hierdie programme is as publieke seminare in alle vername stede tot klein dorpies in beide Afrikaans en Engels in Suid-Afrika aangebied; sowel as in-huis opleiding by besighede waar die fokus op krediet-personeel is maar bestuurders en eienaars opgemerk het, “Nou verstaan ek wat vereis word…”.

Die opleidingsmateriaal is egter in ’n formaat ontwerp en opgestel wat eienaars, bestuurders en krediet-personeel in staat stel om self-studie in ’n afstandonderrig formaat te doen.

Afstandonderrig opleidingsmateriaal vir alle opleidingsprogramme bestaan uit drie dele:

·         Studie handleiding; wat die kursusmateriaal in ’n maklik verstaanbare metode, vra van belangrike vrae en verstrek van verduidelikende antwoorde aanbied.

·         Studie riglyne; wat leerders moet volg om deur die studiehandleiding te werk en die oefeninge/projekte te doen wat begrip en toepassingsvermoë  van belangrike bepalinge van die Nasionale Kredietwet toets.  

·         Mentor-gids; met die antwoorde van oefeninge/projekte vir die gebruik van persone aangewys as mentors om leerders deur die opleidingsprogram te help en te lei.

Willie het nakoming-oudits vir die sewe verskillende kategorieë krediet volgens die Nasionale Kredietwet opgestel wat gebruik word om kredietverskaffers se vlak van nakoming van die Wet te meet en waar nodig regstellende optrede te bepaal. 

Die dokumente wat gebruik word om die oudits te doen, is egter in so ’n duidelike en verduidelikende formaat opgestel dat oudits deur kredietverskaffers self gedoen kan word. Hierdie oudit dokumente het ook aansienlike opleiding en ontwikkeling waarde.

  used to conduct the audits are, however, in such a clear and explanatory format that it can be conducted by nominated persons from within companies and also have considerable training and development   

RAAD ERVARING: Willie was genomineer om op die Raad van die Mikro Finansiering Regulering-raad [MFRC], nou die Nasionale Kredietreguleerder van Suid-Afrika te dien, waar hy drie termyne gedien het.

DOSENT ERVARING: In 2009 is Willie deur Milpark Sakeskool in Johannesburg uitgenooi om as deeltydse dosent op te tree in menslike hulpbron bestuur vir die Meestersgraad in Bestuur-administrasie [MBA] en geïntegreerde bestuur vir die nagraadse diploma in besigheid-bestuur. Willie tree ook op as studieleier vir MBA studente wie met verhandelinge besig is.