Mastermind Alliance

Ubuntu : We are because  we assist you to be 

Ons Dienste 

PERSOONLIKE DIENS EN BYSTAND

Vanweë die toetrede van skuldberaders na die inwerkingtreding van die Nasionale Kredietwet (die Wet) en interpretasie van die Wet deur landdroste, prokureurs, die Nasionale Kredietreguleerder en ander instansies, is die meeste van ons tyd die afgelope twee jaar aan persoonlike diens en bystand bestee waar:

·         Besighede gedreig is met sluiting vanweë beweerde oortredinge of nienakoming van bepalinge van die Wet.

·         Landdroste versoeke tot hofbevele in gevalle van wanbetaling van kredietooreenkomste geweier het vanweë hulle interpretasie van die Wet.

·         Skakeling met die Nasionale Kredietreguleerder (NCR) namens lede in sake wat hulle registrasies as kredietverskaffer raak.

·         Ondersoek, opstel en lewering van opponerende argumente of pleit-argumente waar lede deur die NCR van misdrywe onder die Wet aankla.

In al bogemelde gevalle was ons optrede suksesvol en bestaan besighede vandag; en is ander se finansiële welstand verseker, vanweë ons hulp en bystand.


 

NAVORSING EN INTERPRETASIE        

Die Nasionale Kredietwet en ander wette word nagevors en interpreteer om lede by te staan met opstel en gebruik van dokumente, praktyke en stelsels wat verseker wetlike vereistes word nagekom.

In hierdie verband is hulp aan prominente verskaffers van krediet-administrasieprogramme gelewer om te verseker hulle rekenaarsagteware voldoen aan die wetlike vereistes van die Wet.

Verskeie dokumente is opgestel, waaronder:

·         Lening/krediet aansoekvorms.

·         Lening/kredietooreenkomste.

·         Interne oudits om nakoming van die Wet binne besighede te meet.

·         Korrekte voltooi van NCR verslae.

·         Dissiplinêre kodes

·         Dissiplinêre riglyne

·         Vraelyste/dokumente vir personeelaangeleenthede    

 

OPLEIDING EN ONTWIKKELING

Verskeie opleiding en ontwikkeling programme is opgestel om lede met die kennis en vaardighede toe te rus om die bepalinge van die betrokke wette na te kom, waaronder:

·         Openbare seminaar gemik op eienaars en bestuurders oor die belangrike vereistes van die Wet waaraan kredietverskaffers moet voldoen. Nou ook beskikbaar om intern deur besighede aan te bied.

·         In-huis opleidingsprogram binne besighede aangebied; gemik op algemene personeel gemoeid met toestaan van lenings/krediet van die wetsvereistes wat nagekom moet word. Artikels van die wet is opgesom in maklik verstaanbare taal en opleidingsprogram lê baie klem op verduideliking en verklaring.

·         Openbare seminaar oor uitvoer van interne oudit om nakoming van Wet te meet; nou beskikbaar om intern deur bestuur van besighede gebruik te word.

·         CD bestaande uit kleurskyfies en gepaardgaande klankbaan om die Wet op Swart Ekonomiese Bemagtiging te verduidelik ten einde riglyne vir nakoming te gee.

·         Vereistes van die Wet op Arbeidsbetrekkinge en optrede waarvolgens besighede moet optree om eie belang te beskerm en resultate te verkry.

 

PRODUKTE/DOKUMENTE BESKIKBAAR

Die volgende produkte/dokumente is teen baie redelike koste op bestelling beskikbaar:

·       Die Nasionale Kredietwet, Wet 34 van 2005, in Afrikaans vertaal.

·       Herontwerpte uitleg van Nasionale Kredietwet (Engels) vir makliker toegang tot artikels van Wet.

·       Regulasies tot die Nasionale Kredietwet in Afrikaans vertaal.

·       Herontwerpte uitleg van Regulasies tot die Nasionale Kredietwet (Engels) vir makliker toegang tot regulasies van die Wet.

·       Die Wet op breë-basis Swart Ekonomiese Bemagtiging, Wet 53 van 2003, in Afrikaans vertaal.

·       Die Kodes van Goeie Praktyk tot die Wet op breë-basis Swart Ekonomiese Bemagtiging in Afrikaans vertaal.     

·       Beste praktyk handleidings spesiaal vir mikrofinansiers, kredietverskaffers en ander Klein, Medium en Mikro Ondernemings opgestel hoe om belangrike sake praktyke te verrig en wetlike vereistes na te kom.

·       CD - Uitvoer van Interne oudit om nakoming van Nasionale Kredietwet te meet.

·       CD - Nakom van Wet op Swart Ekonomiese Bemagtiging.

·       CD - Wees jou eie mannekragbestuurder - handleiding en dokumente om alle fasette van mense-bestuur in besighede korrek te doen.

·       CD - Werkplek-verhoudinge - handleiding en dokumente om alle fasette van werkplek-verhoudinge soos onaanvaarbare prestasie en gedrag binne die bepalinge van die Wet op Arbeidsverhoudinge op te los.

·       Leierskap en Bestuur - pas voltooide boek/handleiding - ’n praktiese toepassing hulpbron - in alledaagse taal opgestel vir alle vlakke van bestuur en studente aan universiteite, sakeskole en ander instellings hoe om doeltreffende en effektiewe leiers en bestuurders te wees. Geskik om  soos is te gebruik of as bestuursopleiding-program vir besighede te gebruik. Fasilitering en nasien van projekte kan deur Mastermind Alliance gedoen word ongeag waar jou besigheid geleë is.

·       Opleidingsprogram vir eienaars en bestuur: Nakoming van Nasionale Kredietwet - Fasiliteerder-handleiding, kleurskyfies en uitdeel-handleiding.

·       Opleidingsprogram vir personeel gemoeid met toestaan van lenings/krediet - Nakoming van Nasionale Kredietwet: Program bestaan uit drie bronne, naamlik [1] Selfstudie-handleiding, [2] Riglyne hoe om deur selfstudie-handleiding te werk en [3] mentor handleiding vir persone wat oplewing in besigheid moet koördineer.

 

PLAKKATE  

·       Bekostigbaarheid - Kennisgewing om in kantoor te vertoon van vereistes waaraan kredietverskaffers moet voldoen om oorverskuldigdheid te voorkom - beskikbaar in Afrikaans, Engels, Sotho, Tswana, Xhosa en Zulu.

·       Roekelose krediet/lenings - Kennisgewing om in kantoor te vertoon van vereistes wat besigheid moet nakom om roekelose krediet/lenings te voorkom - beskikbaar in Afrikaans, Engels, Sotho, Tswana, Xhosa en Zulu.